Ne spreglejte  •  Spoznajte program "Dobre stvari se splača deliti". Omogoča vam, da priporočite Špico znancu in oba prejmeta darilo. Več >> 
   
Choose languageLanguage
Blog

Višina dnevnic višja od 1.januarja 2021

Višina dvevnic v 2021
Igor Fürst
Avtor
Datum
15/12/2020

S 1.1.2020 je pričela veljati nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki določa nove višine dnevnic. Velja omeniti, da gre le za prehodno obdboje in bo potrebno od 1.1. 2021 zaračunavati višje zneske dnevnic.


Ta uredba ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za javne uslužbence in funkcionarje v državnih organih, samoupravnih lokalnih skupnostih, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: zaposleni).

Ker pa se na določbe te uredbe sklicujejo na nekatere kolektivne pogodbe dejavnosti oziroma na akte delodajalcev v zasebnem sektorju, morajo biti na spremembe pozorni tudi delodajalci v zasebnem sektorju.

 • Povračilo stroškov za službeno potovanje v tujino zajema:
 • dnevnico kot povračilo stroškov prehrane,
 • povračilo stroškov za prenočišče,
 • povračilo stroškov prevoza,
 • povračilo parkirnine, cestnine, predornine in stroškov za vinjeto,
 • povračilo drugih stroškov, povezanih z opravljanjem službenih nalog na službenem potovanju, na podlagi dokazil o stroških.
 • Dnevnice so namenjene povračilu stroškov prehrane na službeni poti, višina pa je odvisna od države/mesta službene poti, trajanja službene poti in zagotovljenih obrokov prehrane. V primeru, da delavec na enem potovanju obišče več držav, se dnevnice obračuna po posameznih državah, pri čemer število obračunanih dnevnic ne sme presegati števila dnevnic glede na skupno trajanje službenega potovanja.

Dnevnice, ki veljajo za državo, v katero se službeno potuje, se obračunajo za celoten čas trajanja službenega potovanja, ki se izračuna v urah od datuma in ure začetka potovanja do datuma in ure, ko se službeno potovanje zaključi. Na tej podlagi se najprej ugotovi število celih dnevnic za vsakih 24 ur potovanja, za preostanek ur pa se dnevnica izračuna na naslednji način: 

 • če traja potovanja nad 14 ur do 24 ur, se obračuna cela dnevnica (trije obroki);
 • če traja potovanje nad 8 ur do 14 ur, se obračuna 75% dnevnice (dva obroka);
 • če traja potovanje nad 6 do 8 ur, se obračuna 25% dnevnice (en obrok).

V kolikor je na službeni poti delavcu zagotovljena brezplačna prehrana v celoti, se zaposlenemu za pokritje morebitnih drugih stroškov obračuna 20% pripadajoče dnevnice. Če so na službeni poti delavcu brezplačno zagotovljeni le posamezni obroki velja:

 • pri odsotnosti nad 14 do 24 ur se za brezplačni zajtrk odšteje 10%, za brezplačno kosilo ali večerjo 35%;
 • pri odsotnosti nad 8 do 14 ur se za brezplačni zajtrk odšteje 15%, za brezplačno kosilo ali večerjo pa 40%

Enostavna predstavitev delovanja aplikacije Potni nalogi (3 min)


Obračun stroškov, nastalih na službenem potovanju v tujino, se predloži pristojnemu zaposlenemu naslednji dan po končanem službenem potovanju, najpozneje pa v sedmih dneh po končanem potovanju. Pristojni zaposleni mora celotno dokumentacijo in morebitni ostanek sredstev predložiti finančni službi v sedmih dneh po prejemu obračunov.

 Obračun se opravi na podlagi dokazil o stroških, iz katerih je mogoče ugotoviti namen in višino stroškov. Dokazila o stroških je treba priložiti nalogu za službeno potovanje, na katerem so obračunani stroški za službeno potovanje v tujino.

 V rokih iz prvega odstavka tega člena je treba pripraviti in oddati tudi poročilo o opravljenem službenem potovanju.

Za službeno potovanje v tujino se lahko izplača zaposlenemu akontacija v višini predvidenih stroškov, ki morajo biti v nalogu za službeno potovanje natančno razčlenjeni.

Akontacija iz prejšnjega odstavka se zaposlenemu izplača v skladu s predpisom, ki ureja izvrševanje proračuna.

 Nalog za službeno potovanje podpisuje oseba, ki izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca, oziroma druga pooblaščena oseba.

Nalog za službeno potovanje se izda v pisni obliki. Izjemoma se lahko v nujnih primerih odredi službeno potovanje tudi ustno, telefonično ali v elektronski obliki. V takem primeru se pisni nalog izda najpozneje v dveh dneh, ko je zaposleni odšel na službeno potovanje.

Spoznajte aplikacijo Potni nalogi

Potni nalogi na mobilniku

Dodajanje stroškov k p.nalogom

Sprotno potrjevanje p. nalogov