• Storitve

  "Potrebovali smo učinkovito rešitev, ki bi ob nespremenjenih virih (ekipa, prostor) omogočala pokritje sprememb v našem poslovanju. Z rešitvijo Špice smo zelo hitro dvignili produktivnost in natančnost."

   Milan Meža, direktor servisa v skupini Gorenje

Projektne storitve

Špicin storitveni portfelj zajema utečene storitve montaž naših rešitev, skozi 25-letno delovanje pa smo si nabrali tudi številne izkušnje in reference pri izdelavi kompleksnih projektov, ki zahtevajo izdelavo študije, izbor rešitev in opreme ter implementacijo projekta. Tak primer je RFID sledenje perila v bolnišnicah in proizvodnih podjetjih.

Prenesite jo tukaj.

 • Naročnikova priprava

  Naročnikova priprava je faza, kjer Špica morda še ne sodeluje pri projektu. Vseeno pa bi radi opozorili na njen pomen in čas, ki je zanjo potreben. 

  Prvi korak do dobrega projekta je dobra predpriprava, ki jo mora opraviti naročnik. V fazi predpriprave na projekt si mora naročnik postavljati predvsem vprašanja, zakaj potrebuje spremembe, ne pa, kako bodo realizirane. Zato naj se sprašuje predvsem o praktičnih poslovnih zahtevah in manj o sami tehnični izvedbi. Rezultat projektne predpriprave je naročnikova interna odobritev projekta s postavljenimi poslovnimi cilji, z začetno oceno želenega obsega, predvidenega časa in razpoložljivega denarja, kar je navadno zapisano v Ustanovni listini projekta. 

 • 1. Diagnostika problema

  V pred-projektni fazi diagnostike gre predvsem za to, da ekipa Špice spozna naročnika in njegovo trenutno stanje. Izkušnje namreč kažejo, da imajo zunanji strokovnjaki pogosto več izkušenj in lahko podajo dodatni pogled na probleme naročnika. V fazi diagnostike ekipa Špice opravi kratek vpogled v zahteve naročnika, v delovne procese in informacijske sisteme ter na podlagi tega pripravi ponudbo za izvedbo podrobne analize problema in izdelave načrta rešitve. V fazi diagnostike se pogosto izdela še groba ocena potrebne investicije, ki jo naročnik lahko primerja s svojim proračunom.

 • storitve - analiza stanja fotografija

  2. Načrtovanje: Analiza stanja

  V fazi analize izbrani Špicin svetovalec opravi natančen pregled in dokumentiranje trenutnih poslovnih procesov naročnika. Naročniku pomaga pripraviti strokovno in poslovno utemeljene uporabniške zahteve (requirements specification). Metoda dela v tej fazi so intervjuji, delavnice in ogledi, rezultat faze pa je s strani naročnika je dokument Analiza stanja s popisom stanja, procesov in potreb naročnika. Pred začetkom analize mora naročnik s Špico podpisati svetovalno pogodbo za izvedbo analize in designa rešitve.
   
  Na podlagi izvedene analize stanja Špica pripravi oceno vrednosti projekta, časovne okvirje izvedbe projekta in pripravi natančno ponudbo za implementacijo rešitve oz. za nadaljevanje dela na projektu. V ponudbi so določeni tudi pogoji za končno primopredajo projekta.
 • 3.1. Implementacija: Design rešitve

  S to fazo se začne načrtovanje končne rešitve. Dosedanje delo na projektu služi kot podlaga za oblikovanje natančne izvedbene dokumentacije. Ta vsebuje podrobno opisan bodoči način dela, kot tudi sisteme, aktivnosti, čas potreben za izvedbo rešitve. Naročnik tako dobi natančno sliko končne rešitve, vodja projekta pridobi natančen načrt dela.
 • 3.2. Implementacija: Razvoj in prilagoditve

  Glavna naloga te faze je izdelava in prilagajanje rešitve zahtevam iz izvedbene dokumentacije. Pogosto je potrebno za razvoj rešitve angažirati več podjetij, med njimi je najbolj pogost obstoječi ERP ponudnik. Aktivnosti vseh izvajalcev morajo biti usklajene tako časovno kot vsebinsko in morajo slediti projektnemu načrtu. Pomembno je strogo sledenje izvedbeni specifikaciji in zastavljenemu vsebinskemu, časovnemu in stroškovnemu obsegu projekta, kar nadzoruje vodja projekta. Vsako zahtevo po spremembi je potrebno obravnavati kot dodatek k projektu. 

 • 3.3. Implementacija: Uvedba

  V tej fazi se opravi instalacija in zagon vse opreme in sistemov pri kupcu. V primeru večjih sistemov se le-ta izvaja s postopnim vključevanjem posameznih elementov v poslovni proces. Posebno pozornost je potrebno posvetiti migraciji podatkov v novi sistem, validaciji novega sistema in postopku prehoda v živo. Ključnega pomena pa je naročnikova potrditev, da je novi sistem pripravljen za prehod v produkcijsko uporabo. 

  V procesu uvajanja sistema je poleg šolanja uporabnikov zelo pomembna še uvajalna asistenca, ki bistveno pripomore k doseganju optimalne prilagoditve potrebam uporabnika in ki nudi priročno pomoč uporabnikom pri začetnih zapletih. Faza izvedbe se zaključi z zagonom in primopredajo sistema

  Kot zaključek projekta je potrebno izvesti še končno poročilo o projektu in opravljenih aktivnostih. S tem je projekt končan in rešitev preide v fazo vzdrževanja.

 • 4. Vzdrževanje

  Izkušnje kažejo, da klasično vzdrževanje "na klic" zadostuje kvečjemu pri posameznih napravah, ki niso kritične za delovni proces. Pri kritičnih komponentah, posebej pa pri sistemih, uspešno zagotavljanje čim bolj nemotenega delovanja zahteva višjo stopnjo organizacije in koordinacije. Preizkušen okvir za ta nadstandarden odnos med uporabnikom in izvajalcem postavlja Pogodba o vzdrževanju sistema.
   

  Urejeno vzdrževanje sistema po eni strani zmanjšuje verjetnost izpadov in zastojev na najmanjšo možno mero, po drugi strani pa zagotavlja prioritetno obravnavo v predvidenem roku takrat, ko to najbolj šteje - v najbolj kriznih trenutkih. Pogodba o vzdrževanju zagotavlja uporabnikom niz različnih prednosti in ugodnosti. 

Kontakt

GAŠPER PINTARIČ
+386 1 568 08 47
gasper.pintaric@spica.com
Kontakt