Choose languageLanguage
Novica

JAVNI RAZPIS P4D React EU

JAVNI RAZPIS P4D React EU
Špica International
Avtor
Špica International
 
2 minutno branje
Datum
28/07/2021

Izkoristite posebne spodbude za digitalno transformacijo MSP


Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podjetij ter odpravljanje posledic pandemije COVID-19 z vlaganji v digitalno transformacijo poslovanja.


Upravičenci

Mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi na dan objave javnega razpisa ter pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo organizirana kot gospodarske družbe


Pomembni roki

  • Rok za oddajo vlog: 1.9.2021 do 14:00.
  • Obdobje upravičenosti nastanka stroškov: Od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022.
  • Izvedba in zaključek digitalne transformacije skladno z akcijskim načrtom do 30.9.2022.
  • Operacija digitalne transformacije ne sme biti zaključena pred oddajo vloge na javni razpis.
  • Operacija ne sme biti začeta pred 1.10.2021.


Višina subvencije

Od 30.000 EUR do 100.000 EUR. Maksimalna višina financiranja upravičenih stroškov do največ 60 %.

Razpisana sredstva: 30M.


Kako vam lahko Špica pomaga?

Pri Špici vam ponudimo pomoč pri pripravi ponudbe za programsko in strojno opremo za naslednja področja:


Digitalizacija kadrovskih procesov


Digitalizacija oskrbovalne verige 


Kateri stroški so upravičeni?

  • Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme),
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme),
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški usposabljanja, svetovanja, itd.),
  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi s delom za največ 2 zaposlena,
  • posredni stroški.

Dodatne informacije

Na povezavi P4D React EU najdete dodatne informacije vezane na razpis.

S pomočjo zunanjih svetovalcev vam nudimo pomoč tudi pri pripravi dokumentacije.

 

 


Želim se prijaviti na razpis P4D React EU: